Effektive teknologier minimerer lugtstoffer i luften

Biofiltre fjerner lugt fra luftstrømmene, og mindsker dermed risikoen for lugtpåvirkning af fabrikkernes nærområder.

Lugtstoffer er ikke sundhedsskadelige

Forarbejdning af animalske biprodukter giver anledning til dannelse af store luftmængder, der indeholder kraftige lugte. Lugten dannes ved varmebehandlingen af biprodukterne. Generelt er lugtstofferne ikke sundhedsskadelig, idet lugte dog kan opleves som værende meget generende. 
 
Daka arbejder derfor fortløbende på at mindske risikoen for lugtpåvirkning af fabrikkernes nærområder. Der er de seneste år opnået store forbedringer via en systematisk indsats, hvor der bl.a. er sket en markant udvidelse af fabrikkernes lugtrenseanlæg.

 

Hvad gør Daka for at undgå lugtproblemer?

Forudsætningen for en effektiv indsats mod lugtproblemer i omgivelserne er at undgå ukontrollerede udslip af procesluft. Fabrikkerne har derfor omfattende ventilationssystemer, hvori rum- og procesluft opsamles, ledes evt. til behandling i lugtrenseanlæg, og herefter udledes gennem høje skorstene for at sikre tilstrækkelig fortynding.

 

På Dakas fabrikker anvendes en række forskellige teknologier til at fjerne lugt fra luftstrømmene: forbrænding i kedelanlæg, forbrænding i lugtforbrændingsanlæg, biofiltre, bioskrubber, kemisk skrubber, aktivkul filtre og ozonanlæg.

 

Biologisk rensning er en effektiv løsning for de fleste af luftstrømmene, men visse luftstrømme indeholder lugtstoffer, som kun vanskeligt kan fjernes biologisk. Disse luftstrømme kan alternativt forbrændes eller behandles kemisk.
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1