Henvendelse ved lugtgener

Daka monitorerer nøje om der opstår driftsproblemer med lugtrenseanlæggene da dette kan forårsage forringet renseeffektivitet.

Kontakt ved lugt i omgivelserne

Det er naturligvis Dakas mål, at fabrikkerne ikke giver anledning til lugtgener i omgivelserne. Der stræbes efter størst mulig driftssikkerhed for lugtrenseanlæggene, men hvis der trods dette opstår driftsproblemer med forrin-get renseeffektivitet til følge, kan der optræde lugt i omgivelserne.

 

Modtager Daka en henvendelse om lugt i omgivelserne undersøges om der er et problem, der ikke er opdaget ved egenkontrollen. Dette sker typisk ved, at Daka sender en person ud til det berørte område for at forsøge at registrere, hvilken type lugt, der giver anledning til problemet, mens der på fabrikken foretages kontrol af de mulige kilder til lugtudsendelse.

 

Ikke alle henvendelser kan kædes sammen med driftsproblemer, idet specielle vejrforhold også kan medføre lugt i omgivelserne. Dette kan ske, hvis temperaturen i dele af atmosfæren stiger med højden (såkaldt inversion), hvorved afkastluften ”falder ned” fra skorstensmundingen og ikke fortyndes i tilstrækkeligt omfang. Desuden skal det bemærkes, at myndighedernes regulering af Daka tillader, at fabrikkerne ind imellem kan lugtes. Fabrikkerne skal således ikke være helt lugtfrie, men samtidig heller ikke udsende mere lugt end et menneske med normal lugtfølsomhed kan acceptere.

 De enkelte fabrikkers kontaktpersoner i tilfælde af henvendelser vedr. lugt ses her:

 

Løsning

Fabrikschef Morten Engelund: miljoeloesning@daka.dk


Spørgsmål i øvrigt vedrørende Dakas miljøforhold kan rettes til Environment and Safety manager John Jensen på telefon 7928 4200 eller e-mail joj@daka.dk
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1